Techniek en De Wet open overheid (Woo)

De datum van het in gebruik nemen van De Wet open overheid (Woo) nadert snel. De ingangsdatum staat momenteel op 1 mei 2022. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo dient als stimulans voor decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, om hun eigen informatiehuishouding op orde te brengen. Hiermee zullen zij voldoen aan de vereisten van de wet.

De insteek van de Woo is bedoeld om decentrale overheden transparanter te maken door overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar te maken. Bij de Wob geschiedde publicatie van documenten nog op aanvraag, in de praktijk ging hierbij weken en soms maanden voorbij alvorens er een opgevraagd document werd aangeleverd. De Woo vereist dat de overheden al deze documenten, die vallen in 11 informatiecategorieën, actief openbaar maakt.

Publicatie van 11 informatiecategorieën

Volgens de Woo moeten de decentrale overheden documenten uit de volgende 11 informatiecategorieën actief publiceren:

 • Wet- en regelgeving;
 • Organisatiegegevens;
 • Raadsstukken;
 • Bestuursstukken;
 • Stukken van adviescolleges;
 • Convenanten;
 • Jaarplannen en -verslagen;
 • Wob/Woo-verzoeken;
 • Onderzoeken;
 • Beschikkingen;
 • Klachten.

Het is de bedoeling dat de stukken actief openbaar worden gemaakt op Het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Het platform wordt ontwikkeld door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Zorgen om het platform

Het platform is echter nog niet klaar voor gebruik en zorgt terecht voor bezorgdheid bij de decentrale overheden. Zij zijn niet overtuigd dat de oplevering op tijd zal zijn zodat zij genoeg ruimte hebben om de gewenste documenten op de voorziene ingangsdatum inzichtelijk te hebben staan. De eerste hindernis is of de overheden daadwerkelijk naadloos kunnen worden aangesloten op het platform zodat zij kunnen beginnen met het actief openbaren van de documenten.

Technische aansluitvoorwaarden

Ook zijn de technische aansluitvoorwaarden en bijbehorende investeringen onduidelijk voor de overheden waardoor de voorbereiding nagenoeg niet mogelijk is.

Wij, van TM7, denken dat onder andere het anonimiseren van persoonsgegevens, zoals het BSN-nummer en NAW-gegevens, één van de uitdagingen voor de decentrale overheden wordt. Het betreft massa’s documenten waarbij het onrealistisch en onpraktisch is om handmatig privacygevoelige persoonsgegevens te moeten aflakken.

Met onze software gaat het anonimiseren volledig automatisch en bovenal zeer efficiënt. De software is gemakkelijk te integreren bij een groot scala aan verschillende systemen en neemt al het handmatig werk over zodat deze tijd en kosten voor andere inspanningen kunnen worden ingezet.

Neem gerust contact op voor een gratis adviesgesprek zodat wij kunnen bekijken hoe wij onze software bij jullie systeem op maat kunnen integreren.